Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

освітня програма

                                                                                       


                                                                                                                      Затверджую

                                                                             В.о.директора КЗ ЛОР «Лопатинська

                                                                             спеціальна загальноосвітня

                                                                             школда-інтернат І-Іі ст..н-ння»

                                                                             _____________   М.О.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

КЗ ЛОР «Лопатинська спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст..н-ння»

на 2018-2019 н.р.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     КЗ ЛОР « Лопатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. н-ння»  здійснює свою діяльність     на виконання Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти" (Постанова N 1392), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 N 144 (Правила N 144), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за N 410/22942 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", наказу МОН   «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міносвіти від 15.09.2008 № 852, наказів МОН  №693 від 25.06.2018р., №627 від 12.06.2018р., №813 від 26.07.2018р., №814 від 26.07.2018р. , а також Статуту школи.

Тип навчального закладу – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.           

Мова навчання – українська.

Кількість класів початкової школи – 1, 2, 3 класи, основної школи – 5-10 класи, також у  школі функціонує дошкільна група компенсую чого типу для дітей із затримкою психічного розвитку.

 Освітня програма визначає:

-         загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів 

-         очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти, пропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" та розміщені на офіційному веб-сайті МОН подано в переліку комплектів навчальних програм для дітей з особливими освітніми потребами

-         перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" 

   Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого та другого ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками  навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей початкової освіти та Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Робочий навчальний план на 20178– 2019 навчальний рік складено:

·         для 1 класу - за Типовою освітньою програмою початкової освіти  спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018р. № 814;

·         для 2-3 класів - за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018р. № 693;

·         для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018р. № 627;

·         для 10 класу - за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018р. № 813;

Враховуючи особливості розвитку, інтереси, індивідуальні освітні потреби учнів 1-3 класів, а також рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення спеціальної школи-інтернату, години варіативної складової розподілені так – укр.мова – по 1 год. У 1 класі та факультативний курс «Сходинки до інформатики» - у 1-3  класах по 1 годині.

     Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей порушеннями інтелектуального розвитку складається  з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура». Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)».  Освітні галузі «Математика», «Природознавство»  реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство». Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі». Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» . Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво».  

    Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров'я і фізична культура".

    Освітня галузь "Мови і літератури" в навчальних планах реалізується через навчальні предмети: "Українська мова", "Українська література".  Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети: "Математика". Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети: "Природознавство" та "Географія" "Фізика і хімія в побуті». Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується через навчальні предмети: "Історія України"  "Я у світі" (5 клас). Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через навчальні предмети: "Образотворче мистецтво" та «Музичне мистецтво».  Освітня галузь "Технології" реалізується через навчальні предмети "Трудове навчання", "Інформатика".  Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

      Навчальні плани включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси: "Соціально-побутове орієнтування", "Розвиток мовлення", "Лікувальна фізкультура", "Ритміка".

      Мета корекційно-розвиткових занять психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень  дітей з інтелектуальними порушеннями.
     

     Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:
1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх
психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації
дітей.
2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.

3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного
розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня
мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

    При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти
ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі 35 хвилин, у 2-3класах - 40 хвилин, у 5-10 класах 45 хвилин,  визначених Державними санітарними нормами та правилами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»). Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. N 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за N 229/6517 (зі змінами).     Збереження здоров'я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

    Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової та основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

    Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування
ключових компетентностей учнів.
     Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній
ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
    Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних,
їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання,
діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові
ситуації.
     Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку,
екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку
або в позаурочний час.
        Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

      Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

 

N з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою (і рідною - у разі відмінності, українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

Уміння: (самостійно або за допомогою) ставити запитання та розпізнавати проблему; робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас.
Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.

2

Математична компетентність

Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
Навчальні ресурси: розв'язання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: (самостійно або за допомогою) розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища та процеси; користуватися технологічними пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях.
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

4

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв'язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв'язання математичних задач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

5

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.

6

Ініціативність і підприємливість

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв'язання життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди - це особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

7

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.

8

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог (в тому числі за допомогою української жестової мови, альтернативних засобів спілкування), національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування та взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

9

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень.
Ставлення: усвідомлення взаємозв'язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

     Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

 

 

 

                                                                             Схвалено на педагогічній раді

                                                                                  Протокол № 1 від 31.08.2018 року

 

 

                                                                                          Затверджую                                                                                        В.о. директора КЗ ЛОР

                                             «Лопатинська спеціальна загальноосвітня

                                                 школа-інтернат І-ІІ ст.н-ння»

                                                                                                    _________________ М.О.Семенюк

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

 «Комунального закладу Львівської обласної ради «Лопатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст..навчання»»

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Освітні галузі
Предмети

 

 

1

разом

 

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

 

Математика

Математика

4

4

 

Природнича

 

Соціальна і здоровязбережуюча

 

Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

 

Технологічна

 

Інформатична

Трудове навчання

2

2

 

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

 

Музичне мистецтво

1

1

 

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

 

Разом

21

21

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

20

 

 

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

 

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

 

Cоціально-побутове орієнтування

2

2

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

Математика

1

1

 

Українська мова та літературне читання

1

1

 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

 

 

 

 

                                                                                        Затверджую                                                                                        В.о. директора КЗ ЛОР

                                             «Лопатинська спеціальна загальноосвітня

                                                 школа-інтернат І-ІІ ст.н-ння»

                                            _________________ М.О.Семенюк

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

 «Комунального закладу Львівської обласної ради «Лопатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст..навчання»»

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Освітні галузі
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах

 

2

    3

разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

14

Математика

Математика

4

4

48

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

Здоров*я і фізична культура

Фізична культура

2

2

4

Основи здоров*я

1

1

2

Технології

Трудове навчання

2

2

4

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

2

Разом

20

21

41

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

21

22

 

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

8

Ритміка

1

1

2

Лікувальна фізкультура

1

1

2

Cоціально-побутове орієнтування

2

2

4

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

Українська мова та літературне читання

1

1

2

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

29

30

59

           

                                                                                          

 

 

                                                                                          Затверджую                                                                                        В.о. директора КЗ ЛОР

                                             «Лопатинська спеціальна загальноосвітня

                                                 школа-інтернат І-ІІ ст.н-ння»

                                                                                                   _________________ М.О.Семенюк

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

школи ІІ ступеня для  дітей з інтелектуальними порушеннями

«Комунального закладу Львівської обласної ради «Лопатинська спеціальна  школа  І-ІІ ст. навчання»»

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень

 у класах

 

Разом

 

 

Разом

5

6

7

8

9

 

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

   3

2

14

Українська література

2

2

2

   2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

2

6

Я у Світі

1

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

21

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

7

Географія

-

2

1

2

2

7

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

6

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

4

Технології

Трудове навчання

7

8

8

8

11

42

Інформатика

1

1

1

1

1

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

2

2

2

2

2

110

Усього

24

27

29

31

31

142

Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Трудове навчання

1

1

1

1

1

5

Гранично допустиме навантаження

25

28

30

32

32

147

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

10

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

5

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

10

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30

33

35

37

37

172

                 
 

 

 

                                                                                              Затверджую                                                                                        В.о. директора КЗ ЛОР

                                             «Лопатинська спеціальна загальноосвітня

                                                 школа-інтернат І-ІІ ст.н-ння»

                                                                                                   _________________ М.О.Семенюк

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

школи ІІ ступеня для  дітей з інтелектуальними порушеннями

Комунального закладу Львівської обласної ради

«Лопатинська спеціальна  школа  І-ІІ ст. навчання»»

на 2018/2019 навчальний рік

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

К-сть год.  на тиждень

 

 

Разом

10

 

 

Мови і літератури

Українська мова і

 література

6

6

 

Суспільствознавство

Історія України

2

2

 

Математика

Математика

5

5

 

Технології

Трудове навчання

16

16

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

 

Фізична культура

2

2

 

Усього

31,5

31,5

 

Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Трудове навчання

0,5

0,5

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

 

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

33

33