Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Фінансова звітність

 

Фінансова звітність на 1 жовтня 2016 року

 

 

 

 

Фінансова звітність на 2016 рік

 

Фінансова звітність на І квартал 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність за І півріччя 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність за 9 місяців 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

1.Загальні положення.

 

       1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує  діяльність загальноосвітнього навчального комунального закладу Львівської обласної ради  “Лопатинська  спеціальна загальноосвітня школа-інтернат   І –ІІ ступенів навчання”

       1.2. Спецшкола-інтернат є у спільній власності територіальних громад   Львівської області. Засновником Спецшколи-інтернату є управління майном спільної власності Львівської  обласної ради (надалі –Засновник), яке діє від імені власника – Львівської обласної ради, (надалі –Власник ).

     Спецшкола-інтернат підпорядковується департаменту освіти і науки Львівської обласної державної  адміністрації,(надалі – департамент освіти і науки ), яке здійснює керівництво функціонуванням Спецшколи-інтернату, визначає форму контролю за станом навчально-виховного та корекційного –реабілітаційного процесів, здійснює матеріально-технічне забезпечення, призначає та звільняє педагогічних працівників школи.

1.3. Спеціальна школа-інтернат у своїй  діяльності керується Конвенцією ООН «Про права дитини», Конституцією України, Законами України «Про освіту» , “Про загальну середню освіту “, “Про дошкільну освіту”,”Про охорону дитинства “, “Про реабілітацію інвалідів в  Україні”, ”Про психіатричну допомогу”, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  рішеннями Львівської обласної ради, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, наказами Засновника та Департаменту, даним Статутом.

 Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 964  (із змінами),що зокрема (Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей,які потребують корекції фізичного та  розумового розвитку затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.08р. № 852 та власним Статутом.

  1. Особливості навчально-виховної, корекційно розвиткової, лікувально-профілактичної роботи.

 

8.1. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою

режиму, додержання якого є обов”язковим для усіх працівників. Режим роботи школи-інтернату – цілодобовий.

    8.2. Відповідно до Типових навчальних планів проводиться корекційно- розвиткові робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, соціально-побутового, просторового орієнтування розвитку мовлення (формування вимови і мовлення),слухового, зорового, дотикового сприймання, комунікабельної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів,створення сприятливих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої  соціалізації учнів.

       Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться   учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів.

        8.3. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної   активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень.

    Комплексне відновлювальне лікування проводиться за методиками  медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони  здоров”я України, відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини-інваліда. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, спеціальну лікувальну фізкультуру, застосування  відповідного обладнання.

 

 

 

 

 

-10-

 

      У відновлювальному медикаментозному лікуванні загальної недостатності нервової системи та психічного стану учнів здійснюється раціональна психотерапія із застосуванням реабілітаційних, у тому числі не медикаментозних методик, але й психіки та мовлення, з метою максимально можливої соціальної адаптації та ранньої профорієнтації учнів.

  1. Педагогічні працівники зобов”язані:

    виконувати Статут спецшколи-інтернату, Правила і режим внутрішкільного            трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов”якових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів, компенсації їх психофізичних  вад та трудової адаптації;

особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбства;

    виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, історичних      цінностей України, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

    дотримуватись педагогічної етики, моралі,поважати  гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

    постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

         виконувати накази керівника спецшколи-інтернату, департаменту освіти і науки;

брати участь у роботі педагогічної ради, медико-педагогічних комісіях, роботі методичних об”єднань, динамічних груп.

    У Спецшколі-інтернаті обов”язково проводиться атестація педагогічних працівників.

.2.2..2.3. Контроль за використанням майна та матеріальних цінностей.

 

       10Надання директорові відпусток та оформлення відряджень;

     10.4.10. Накладення на директора Спецшколи-інтернату дисциплінарних чи матеріальних стягнень, у випадку виявлення порушень норм законодавства, цього Статуту або умов строкового договору (контракту);

    10.4.11. Здійснення фінансування Спецшколи-інтернату, затвердження кошторису, контроль за ефективністю використання матеріальних і трудових ресурсів;

      10.4.12. Участь у встановленому порядку в проведенні державної атестації Спецшколи-інтернату;

     10.4.13. Контроль роботи Спецшколи-інтернату з питань охорони праці, безпеки руху, протипожежного захисту;

     10.4.14. Розвиток міжнародного співробітництва Спецшколи-інтернату та впровадження інвестиційних проектів в галузі освіти;

     10.Львівської області, передаються в оренду у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.

          11.6. Спецшкола-інтернат за погодженням із Засновником та департаментом освіти і науки  має право продавати, обмінювати, здавати в оренду устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні  цінності, а також списувати їх з балансу.

         11.7. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише за згодою засновника у випадках, передбачених законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються    школі згідно законодавства.

     Фінансово-господарська діяльність спецшколи-інтернату здійснюється на основі  власного кошторису за рахунок бюджетних та залучених коштів.

     Джерелами формування кошторису є:

кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому відповідними

нормативами   фінансування спецшколи-інтернату для забезпечення навчально-реабілітаційного  процесу в обсязі Державного стандарту;

  добровільні грошові внески, пожертви підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

плата за оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

інші джерела,передбачені чинним законодавством України.

надання послуг (транспортних, гужових ).

      Кошти спецшколи-інтернату  зберігаються на її рахунку в установах державного казначейства і знаходяться у повному її розпорядженні. Невикористані за звітний період кошти спеціального фонду вилученню не підлягають.

        11.8.При здійсненні фінансово-господарської діяльності Спецшкола-інтернат має право:

користуватись   пільгами, встановленими чинним законодавством України;

 

 

 

-18-

 

придбати  і орендувати необхідне їй обладнання та інші матеріальні ресурси  користуватися послугами будь-якого підприємства, організації або фізичних осіб,   фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, здавати в оренду майно.

   11.9. Спецшкола-інтернат є неприбутковою бюджетною установою та не є платником податку на прибуток відповідно до положень податкового законодавства України. Доходи (прибутки) Спецшколи-інтернату або їх

частини не підлягають розподілу серед його членів (засновників), працівників /крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску/. Доходи (прибутки) Спецшкола-інтернат  використовуються виключно для  фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків  діяльності, визначених Статутом Закладу.

 

12. Міжнародне співробітництво.

 

   12.1.Спецшкола-інтернат має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв”язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її  межами.

    12.2. Спецшкола-інтернат за наявності належної матеріально технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв”язки на основі самостійно укладених  угод про обмін педагогічними працівниками та учнями.

 

13. Контроль за діяльністю спецшколи-

інтернату, облік і звітність.

 

     13.1. Державний контроль за діяльністю Спецшколи-інтернату  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки, Державна  інспекція навчальних закладів, орган державної санітарно-епідеміологічної служби.

  13.2.  Основною формою державного контролю за діяльністю Спецшколи-інтернату є державна атестація  закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

   13.3. Зміст, форми і періодичність контролю, встановлюються департаментом  освіти і науки  та засновником відповідно до чинного законодавства України.

       13.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Спецшколи-інтернату.

 

 

 

 

-19-

 

      13.5. Спецшкола-інтернат має право користуватися коротко і довгостроковими кредитами з наступним погашенням кредиту за рахунок   коштів школи.

  13.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у школі визначається діючим

законодавством і ведеться самостійно.

   13.7.Спецшкола-інтернат   веде  документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складає бухгалтерську і статистичну  звітність у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

13.8.Контроль за забезпеченням державних стандартів освіти здійснюється

департаментом з питань освіти і науки.

 

14. Реорганізація або ліквідація спецшколи-інтернату

 

     14.1. Реорганізація і ліквідація Спецшколи-інтернату (злиття, приєднання, поділ, перетворення ) здійснюється за рішенням  Власника – Львівської обласної ради  та наказів Засновника  І департаменту  освіти і науки в порядку, передбаченому чинним законодавствомліквідації  Спецшколи-інтернату  створюється ліквідаційна   комісія, яка складає ліквідаційний баланс.

        14.4. У разі припинення діяльності Спецшколи-інтернату в результаті              її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення усі її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходів обласного бюджету.

    14.5. У випадку реорганізації права та зобов”язання Спецшколи-інтернату переходять  до правонаступників відповідно до чинного    законодавства.

        14.6.  Спецшкола-інтернат вважається реорганізованою або  ліквідованою

з моменту    внесення відповідного запису до     державного         реєстру України.

 

 

 

 

Директор  спецшколи-інтернату                                              В.КУРНИЦЬКИЙ

 

 

Кошторис на 2018 рік

 

 

 

І

Звіт за ІІ квартал 2018р.

 

 

/pp

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент освіти і науки

Комунальний  заклад Львівської обласної ради

»ЛОПАТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-II ст.. НАВЧАННЯ

80261 смт   Лопатин Радехівського р-ну Львівської обл.

Вул.Січових Стрільців 20  р/р 35417001006362 у УДКСУ у Радехівському р-ні МФО 825014  код ЄДРПОУ 22375384

 

 

16.08.2018р.

                                                                                                                        

         Станом на 01.04.2018р. дебіторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість за продукти харчування - 36240 грн.60 коп. та 240,00 грн.- заборгованість по видатках на відрядження.

         Станом на 01.07.2018р. дебіторської заборгованості також немає. Кредиторська заборгованість становить 11417,51 грн. із неї 9946,00 грн. за матеріали для поточного ремонту шкільних приміщень; 558,54 коп. за послуги зв»язку та системи «інтернет»;  912грн.97 коп.- заборгованість по видатках на відрядження.

 

 

                                           Гол.бухгалтер                                          Г.ГУПАЛО

 

Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2018р.

Баланс на 01.01.2019р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018р

 


 

Кошторис на 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів за І квартал 2019року

 

 

/

img alt= height=nbsp;nbsp;800

img alt=spannote_rednote_rednote_rednote_red465

src=/h1span

465 img alt=/span/p nbsp;

img alt=p class= height=465465465465

p class= height= width=

/uploads/editor/11167/583492/sitepage_52/images/r_zv_18r_21.jpg